Blc. Golden slipper

SUY TÍNH LÀM CHI

SUY TÍNH LÀM CHI Tuổi già há phải vẫn còn son? Suy tính làm chi mất với còn Bầu trời lồng lộng che chi nổi Bởi cái bàn tay bé…