ÔNG GIÁM MẤT CHIM

Ông giám mất chim

ÔNG GIÁM MẤT CHIM

Ông Giám tỉnh kia bị mất chim

Công an vào cuộc quyết truy tìm

Ngu thay cho kẻ đi ăn trộm

Sao chẳng vào dân để khoắng chim?

 

Sao chẳng vào dân để khoắng chim

Vào chi nơi có chức có quyền

Để mấy con chim chưa kịp hót

Thì tay thằng trộm đã còng êm!

 

Người xưa bảo đừng mó dái ngựa

Lời dạy đến nay vẫn còn đó

Chim ai mó được, tránh chim ông

Chim ông là chim quý chứ bộ?

 

Không ai khóc mi, ta khóc hộ

Ô hô! A ha!

Sướng thay quan lộ!

 

Ph. T. Kh

1/3/2016

Chim chào mào
Chim chào mào