Những cây lan được giải thưởng quốc tế 5/2017 – Phần 2

Award 27

HỘI HOA LAN HOA KỲ (AOS)

Award 20

Cattleya purpurata (hrt. fma. Wertkhauseri-str) ‘Memoria Elaine France S. Durnherr’

AM/AOS (80 điểm)

 • Chủ nhân: Fred Missbach
 • Người chụp hình: Jason R. Mills
 • Ngày: 13 Th. Năm, 2017
 • Ghi sổ thưởng No: 20171065

Award 21

Maxillaria striata ‘Robin Jane’

FCC/AOS (90 điểm)

 • Chủ nhân: Sasha Kubicek
 • Người chụp hình: Judith Higham
 • Ngày: 13 Th. Năm, 2017
 • Ghi sổ thưởng No: 20174338

Award 22

Cattleya Tokyo Magic ‘Sidsel’

Cattleya Irene Finney (1964) x Cattleya briegeri

CCM/AOS (84 điểm)

 • Chủ nhân: Svend Munkholm
 • Người chụp hình: Judith Higham
 • Ngày: 13 Th. Năm, 2017
 • Ghi sổ thưởng No: 20174339

Award 23

Cattleya Tokyo Magic ‘Sidsel’

Cattleya Irene Finney (1964) x Cattleya briegeri

AM/AOS (81 điểm)

 • Chủ nhân: Svend Munkholm
 • Người chụp hình: Judith Higham
 • Ngày: 13 Th. Năm, 2017
 • Ghi sổ thưởng No: 20174340

Award 24

Dendrobium Ueang Phueng ‘Evguenia’

Dendrobium jenkinsii x Dendrobium lindleyi

CCE/AOS (91 điểm)

 • Chủ nhân: Alexey Tretyakov
 • Người chụp hình: Judith Higham
 • Ngày: 13 Th. Năm, 2017
 • Ghi sổ thưởng No: 20174343

Award 25

Paphiopedilum tonsum f. alboviride ‘Glen Glory Lehua’

HCC/AOS (78 điểm)

 • Chủ nhân: Lehua Orchids
 • Người chụp hình: Glen Barfield
 • Ngày: 13 Th. Năm, 2017
 • Ghi sổ thưởng No: 20172947

Award 26

Paphiopedilum Mount Toro ‘Extremely Ticklishly Lehua’

Paphiopedilum stonei x Paphiopedilum philippinense

HCC/AOS (77 điểm)

 • Chủ nhân: Lehua Orchids
 • Người chụp hình: Glen Barfield
 • Ngày: 13 Th. Năm, 2017
 • Ghi sổ thưởng No: 20172946

Award 27

Cattleya Mareeba Tiger ‘Darth Maul’

Cattleya tigrina x Cattleya schilleriana (1857)

AM/AOS (82 điểm)

 • Chủ nhân: Orchid Eros
 • Người chụp hình: Glen Barfield
 • Ngày: 13 Th. Năm, 2017
 • Ghi sổ thưởng No: 20172945

Award 28

Cattleya warscewiczii (alba) ‘Cantadora’

AM/AOS (81 điểm)

 • Chủ nhân: Orchid Eros
 • Người chụp hình: Glen Barfield
 • Ngày: 13 Th. Năm, 2017
 • Ghi sổ thưởng No: 20172944

Award 29

Laeliocattleya Flamingo Dance ‘Paco De Lucia’

Laelia anceps x Cattleya Mini Purple

HCC/AOS (78 điểm)

 • Chủ nhân: Orchid Eros
 • Người chụp hình: Glen Barfield
 • Date: May 13, 2017
 • Ghi sổ thưởng No: 20172943

Award 30

Cattleya purpurata ‘Orchid Eros’

AM/AOS (82 điểm)

 • Chủ nhân: Orchid Eros
 • Người chụp hình: Glen Barfield
 • Ngày: 13 Th. Năm, 2017
 • Ghi sổ thưởng No: 20172942

Award 31

Cattleya warscewiczii (Coruelea)’Grabriel Amaru’

AM/AOS (82 points)

 • Chủ nhân: Orchid Eros
 • Người chụp hình: Glen Barfield
 • Ngày: 13 Th. Năm, 2017
 • Ghi sổ thưởng No: 20172941

Add a Comment

Your email address will not be published.