The Paphiopedilum superbiens complex

P. superbiens

Phân giống (Subgenus) Sigmatopetalum (Tiếp)

63) The Paphiopedilum superbiens complex

(Phức hệ Paph. superbiens)

Phức hệ này bao gồm ba dòng, tất cả đều được con của Reichenbach mô tả ở cấp độ loài, đó là Paphiopedilum superbiens (1855), Paphiopedilum ciliolare (1882), và Paphiopedilum curtisii (1885). Riêng Paphiopedilum curtusii được xử lý như một biến loài của Paph. superbiens trong cách phân loại khoa học. Mặt khác, hai thực thể này thường được xử lý những loài riêng biệt trong nuôi trồng. Mặc dù chúng tôi đã nhận ra sự khác nhau vế số lượng nhiễm sắc thể giữa hai thực thể này, sự khác nhau như vậy cũng không nhất thiết phải là hai loài riêng biệt. Với lý do đó, chúng tôi vẫn để Paph. superbiens var. curtisii.

Paphiopedilum superbiensPaph. ciliolare có thể có cách phân biệt tốt nhất ở chỗ coi nhưng đốm trên cánh hoa: trong khi đó các cánh hoa của Paph. superbiens thì đốm tràn khắp mặt của cánh hoa thì ở Paph. ciliolare chỉ có đốm ở phần chân của cánh hoa ./.

Add a Comment

Your email address will not be published.