XIN CHIA BUỒN

Trump 1
XIN CHIA BUỒN
 
Chum ơi thôi bác au (out) rồi (*)
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta
 
Nhớ từ thuở xông pha ngày trước
Vẫn sớm hôm bác xốc ngọn cờ
Dựng tường yên ổn cõi bờ
Làm cho nước Mỹ grết-tờ ờ-ghen (great again)
 
Thôi cũng tạm phải quên bữa trước
Bác đấu Tầu, cản bước nước Nga
Nào ngờ đất nổi can qua
Thôi về lại bán đất, nhà như xưa
 
Cũng đừng kiện đừng thưa gì nữa
Phiếu kiểm rồi còn cửa chi mô?
Nếu như fan cứng trở cờ
Thì sang nước Việt mà lo dưỡng già./.
 
(*) Nhại bài thơ “Khóc bạn” của cụ Nguyễn Khuyến
Ngày 8/11/2020
Ph. T. Kh.
Trump 2

Add a Comment

Your email address will not be published.