Biden 5

TIỄN KHÁCH
(Khách về rồi, lão lại nghỉ ít bữa cho lại sức)

Hôm qua bác đã đến chơi nhà
Súng to không nổ, thảm đâu ta?
Bậc thang sợ té, nên không trải
Bác đến đây rồi, xin cứ ca.

Hôm nay tôi tiễn bác lại nhà
Thân già chẳng ngại quãng đường xa
Bác đến thăm tôi là rất quý
Bác lại nhà, ta vẫn là ta

Ngày xưa bác cũng chống chiến tranh
Giấc mộng xâm lăng bất khả thành
Nay bác tỏ lòng thương, hối tiếc
Hãy thật lòng, chớ giống Sở Khanh

Bác lại nhà, thế giới vẫn can qua
Bác nên dưỡng sức, thọ đường xa
Gươm dáo chỉ dành cho quân cướp
Bác lại nhà, ta lại cách xa./.

Hình trong bài: Không trải thảm đỏ.
Ngày 12/09/2023
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.