P. crossii

Paphiopedilum crossii

Phân giống (Subgenus) Sigmatopetalum (Tiếp) 60) Paphiopedilum crossii (Morren) Braem & Senghas Tên cũ Cypripedium crossii Morren Trùng tên Cypripedium barbatum var. warnerianum T. Moore Cypripedium barbatum var. warneri hort…

Paph. barbatum

Paphiopedilum barbatum

Phân giống (Subgenus) Sigmatopetalum (Tiếp) 59) Paphiopedilum barbatum (Blume) Pfitzer Tên cũ Cypripedium barbatum Blume Trùng tên Cypripedium barbatum Lindley Cypripedium purpuratum Wright, non Lindley Cypripedium biflorum B. S. Williams…

P. arugus

Paphiopedilum argus

Phân giống (Subgenus) Sigmatopetalum (Tiếp) 58) Paphiopedilum argus (Reichenbach fil.) Stein. Tên gọi đầu tiên Cypripedium argus Reichenbach fil. Trùng tên Cypripedium barbatum var. argus hort. Cypripedium pitcherianum W. A….

P. wardii

Paphiopedilum wardii Summerhayes

Phân giống (Subgenus) Sigmatopetalum (Tiếp) 57. Paphiopedilum wardii Summerhayes Trùng tên Cypripedium wandii (Summerhayes) Curtis, non Rolfe Dẫn nhập Paphiopedilum wardii được Francis “Frank” Kingdon Ward, một đại úy quân…

P. sukhakulii

Paphiopedilum sukhakulii Schoser & Songhas

Phân giống (Subgenus) Sigmatopetalum (Tiếp) Paphiopedilum sukhakulii Schoser & Songhas Trùng tên Paphiopedilum dixlerianum Braem & Chiron Dẫn nhập Paphiopedilum sukhakulii được biết là đã tìm thấy bởi nhà làm…

P. purpuratum

Paph. purpuratum (tiếp theo)

Phân giống (Subgenus) Sigmatopetalum (Tiếp) Paphiopedilum purpuratum (Lindley) Stein (Tiếp theo) Phân bố và thói quen sinh trưởng Xuất xứ từ Hong Kong và các vùng phụ cận của tình…

P. purpuratum

Paphiopedilum purpuratum (Lindley) Stein

Phân giống (Subgenus) Sigmatopetalum (Tiếp) Paphiopedilum purpuratum (Lindley) Stein Tên cũ Cypripedium purpuratum Lindley Trùng loài Cypripedium sinicum Hance ex Reichenbach fil. Paphiopedilum sinicum (Hance ex Reichenbach fil.) Stein Cordula…

P. braemii copy

Paphiopedilum braemii H. Mohr

Phân giống (Subgenus) Sigmatopetalum (Tiếp) Bài 54.   Phân giống (Subgenus) Sigmatopetalum (Tiếp) Bài 55. Paphiopedilum braemii H. Mohr Trùng tên Paphiopedilum tonsum var. braemii (H. Mohr) Gruβ Dẫn nhập…

P. tonsum 'curtisifolium'

Paphiopedilum tonsum (Reichenbach fil.) Stein

Phân giống (Subgenus) Sigmatopetalum (Tiếp) 54) Paphiopedilum tonsum (Reichenbach fil.) Stein Tên cũ Cypripedium tonsum Reichenbach fil. Trùng tên Cordula tonsa (Reichenbach fil.) Rolfe Dẫn nhập Người ta ghi nhận người…

P. tonsum

Phức hệ Paphiopedilum tonsum

Phân giống (Subgenus) Sigmatopetalum (Tiếp) Phức hệ Paphiopedilum tonsum Phức hệ Paphiopedilum tonsum có hai dòng, được mô tả ở cấp độ loài, đó là Paph. tonsum Reichenbach fil. (1883)…