A De Rhodes

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NÓI VỀ CHÚNG TA

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NÓI VỀ CHÚNG TA  Paul Doumer, Toàn quyền Pháp tại Đông Dương từ năm 1896 đến năm 1902: “Người An Nam chắc chắn là tộc người ưu…