Cóc nhái

THUYỀN ĐUA THÌ LÁI CŨNG ĐUA

THUYỀN ĐUA THÌ LÁI CŨNG ĐUA Ca dao Việt Nam ta có câu: Thuyền đua thì lái cũng đua Con cóc nó nhảy (thì) con cua nó (cũng) bò Nếu…