41484355_219953773694

TẢN MẠN VỀ BỘ MÁY CÔNG QUYỀN Phần 5

TẢN MẠN VỀ BỘ MÁY CÔNG QUYỀN. Phần 5 Có một lần tôi vào thăm “Phòng truyền thống” của Tổng Công ty Điện lực miền nam, bây giờ người ta…