Chien thang

NHẤT THỂ HÓA

“NHẤT THỂ HÓA” Có người phản đối cái thuật ngữ “nhất thể hóa” mà chỉ tán thành là “kiêm nhiệm”. Thôi thì, ăn nhau ở cái nội dung, vì vậy…