Hai người lính

CÓ QUYỀN GÌ MÀ ĐÒI

TẢN MẠN CUỐI TUẦN CÓ QUYỀN GÌ MÀ ĐÒI? Bài này tôi chỉ nói đến phạm trù hòa giải thôi. Vấn đề hòa hợp xin để dịp khác. Các ông…