Nước Nga

THỦ SẴN CON BÀI

THỦ SẴN CON BÀI   Trên bàn cờ thế giới, mỗi người đứng đầu một nước là một người chơi . Ăn nhau là người chơi có bản lãnh đến…