Công chức

BỘ MÁY CÔNG QUYỀN

BỘ MÁY CÔNG QUYỀN Bộ máy công quyền phình to, theo thiển nghĩ của tôi, ngoài những nguyên nhân gì đó, nó cũng có một nguyên nhân thuộc về lịch…