Mỹ Đài

THẢ GÀ RA RỒI ĐUỔI

THẢ GÀ RA RỒI ĐUỔI   Từ đầu năm 2021 đến nay thế giới có nhiều chuyện thiệt. Chẳng qua là tại cái ông tân Tổng thống xứ Huê kỳ,…

Kissinger & Trump

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (187)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (187)   Chẳng ai tốt với mình đâu! Nói vậy thì cực đoan quá, song câu nói của tôi chỉ gói gọn trong quan hệ giữa…