Francis Garnier

DẸP CON ĐEN CHO YÊN CON ĐỎ

DẸP CON ĐEN CHO YÊN CON ĐỎ Dân gian truyền khẩu một bài văn tế do cụ Nguyễn Khuyến sáng tác, song vì thời ấy không có sách nào ghi…