Hoàng hôn

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆN (102)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆN (102)   “Đời đáng chán hay không đáng chán? Cất chén quỳnh, riêng hỏi bạn tri âm …” (Tản Đà)   Gặp ai cũng thấy than,…