IMG_20180329_155312

XIN DẪN CHỨNG

XIN DẪN CHỨNG Tôi nghe một bạn trẻ nào đó nói rằng, Trung quốc xây dựng con đường sắt từ Đồng Đăng đến Hà Nội là có âm mưu dùng…