Ucraina & Vilnius

HỌ LÀ AI, VÀ TA LÀ AI?

HỌ LÀ AI, VÀ TA LÀ AI? Những người cầm quyền ở các nước “tự do, dân chủ” ấy, họ là ai? Trên văn đàn, trên mạng xã hội, và…