Hoa &mặt trời

LÃO TẠ ƠN

LÃO TẠ ƠN Thế là lão thọ thêm một xuân Lão tạ ông trời đã gia ân Tạ các bạn hiền cùng con cháu Đã có lời thăm, chúc tân…