Tòa án

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (103)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (103)   Lại xin lạm bàn một chút về luật và làm luật. Trước hết tôi xin lỗi những luật sư, vì cái tội “múa rìu…

IMG_20190722_073952_085

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (68)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (68)   Hôm nay tôi viết bài này chắc sẽ có nhiều người không tán thành, không thích, có khi còn phản đối nữa. Song qua…