Nato

MẤT GIÁ

MẤT GIÁ   Dưới cái ô bảo hộ của Mỹ trước đây, một số nước xúm xít đứng dưới những những cái ô đó để trú mưa trú nắng. Nhất…