Nam Tiến

ĐIỂM ĐEN VÀ DẤU SON

ĐIỂM ĐEN VÀ DẤU SON Xin nói trước, tôi chưa bao giờ là một người nghiên cứu lịch sử, nhưng thấy nhiều người nói những điều tôi không hiểu thì…