Huy chương

NGƯỜI CỦA NGÀY ẤY KHÔNG CÒN NỮA Con người có tên là Ph. T. Khoa của ngày ấy không còn nữa. Từ năm 1995 đã xuất hiện một người trùng…