Lính ngụy

NGỤY PHÁP VÀ NGỤY MỸ

NGỤY PHÁP VÀ NGỤY MỸ   Năm tôi 16 tuổi, vừa đi học vừa tham gia kháng chiến bằng cách in, rải truyền đơn và đêm đêm lên gần “bốt”…