Old_man_in_thong

NHỮNG ĐỨC TÍNH TỐT CỦA NGƯỜI GIÀ

NHỮNG ĐỨC TÍNH TỐT CỦA NGƯỜI GIÀ  Người trẻ nhìn người già thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy. Nhưng có mấy ai biết ở người gìa có nhiều đức…