P. tranlienianum

Paphiopedilum tranlienianum

Paphiopedilum tranlienianum Gruβ & Perner Cùng loài Paphiopedilum caobanggense N.T. Tich, 1999 Dẫn nhập Paphiopedilum tranlienianum đã được đề cập đến bởi sự phát hiện của bà Trần Ngọc Liên…