P. coccineum

Paphiopedilum coccineum

Paphiopedilum coccineum Perner & Herrmann Cùng loài Paphiopedilum barbigerum var. lockianum Averyanov Dẫn nhập Chúng tôi đưa Paphiopedilum coccineum vào cuộc trao đổi này với một chút hoài nghi chính…