P. villosum

Paphiopedilum villosum complex

Paphiopedilum villosum complex Trong phạm vi phức hệ này, có năm chủng loại được mô tả ở cấp độ loài, đó là: Paphiopedilum affine, Paph. boxallii, Paph. dilectum, Paph. gratrixianum…