Thích quang Duc

DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO Nước Việt Nam ta là một nước đa sắc tộc và cũng đa tôn giáo. Chưa nói đến sắc tộc, chỉ riêng tôn giáo thôi…