Lính Mỹ (Soha.vn)

DI CHỨNG VIỆT NAM

CÂU CHUYỆN THÁNG TƯ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NÓI VỀ CHÚNG TA (Ph. T. Kh.) – Dưới đây là phát biểu của ông Richard Hughes, người Mỹ, quản lý một tổ…