Cypripedium hybrid orchid

LAN HÀI (SLIPPER ORCHIDS)

LAN HÀI (SLIPPER ORCHIDS) Nhiều người gọi chung Slipper là lan hài. Song thực tế trong họ Slipper có tới 4 giống khác nhau: Cypripedium, có khoảng 40 loài. Paphiopedilum,…