Mỹ Đài

THẢ GÀ RA RỒI ĐUỔI

THẢ GÀ RA RỒI ĐUỔI   Từ đầu năm 2021 đến nay thế giới có nhiều chuyện thiệt. Chẳng qua là tại cái ông tân Tổng thống xứ Huê kỳ,…