Gorbachev

THÓI ĐỜI

THÓI ĐỜI   Nếu bây giờ mà hỏi những cựu lưu học sinh Việt Nam đã từng học tại các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, ai cũng lưu…

Anguloa_unifora

THÓI ĐỜI

THÓI ĐỜI Hôm qua ông cũng như tôi Nay lên chức lớn ông ngồi ghế trên Gặp tôi, làm mặt không quen Bạn bè thuở ấy ông quên mất rồi…