Sài gòn, chợ Bến thành

SÀI GÒN, HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG.

SÀI GÒN, HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG. Danh hiệu này có không và nếu có thì có từ bao giờ? Vừa rồi ông Bí thư thành ủy Đinh La Thăng nói…