Chống xâm lược

TỨ BỀ THỌ ĐỊCH

CÂU CHUYỆN HÔM NAY TỨ BỀ THỌ ĐỊCH   Hãy hỏi trên thế giới này có nước nào như nước Việt Nam – tứ bề thọ địch? Tứ bề thọ…