Asiad 18

CHƯA LÀM, SAO BIẾT?

CHƯA LÀM, SAO BIẾT?   Trong khi Quốc hội nước nhà đang họp, thế mà bộ mặt các nhân sự chủ chốt, mà ta thường gọi là “tứ trụ triều…