Sevastopol

YÊU NHAU CỦ ẤU CŨNG TRÒN

YÊU NHAU CỦ ẤU CŨNG TRÒN… Yêu nhau củ ấu cũng tròn Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo (Ca dao) Tôi là người chưa từng được sống lâu dài…