Đa cực 3

ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?

ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA VẬY? (Tiếp theo và hết) Phần III, Quay trở lại câu thành ngữ “gậy ông đập lưng ông” là rất đúng với trường hợp của…