Colin Powell

KẺ DỐI TRÁ NHẤT HÀNH TINH

KẺ DỐI TRÁ NHẤT HÀNH TINH Đã có lần ông Putin nói rằng, chúng ta đang trong một kỷ nguyên dối trá. Chúng ta đang trong kỷ nguyên đó thì…