Nước Nga

THỦ SẴN CON BÀI

THỦ SẴN CON BÀI   Trên bàn cờ thế giới, mỗi người đứng đầu một nước là một người chơi . Ăn nhau là người chơi có bản lãnh đến…

sâu đục thân

SÂU ĐỤC THÂN.

SÂU ĐỤC THÂN.   Đã là sâu phá hoại thì phải tiêu diệt, nếu lực chưa đủ mạnh thì phải phòng bị. Sâu ăn lá không làm mất đi cái…