Chuột

Nông dân xưa với kinh tế thị trường.

CHUYỆN VUI Nông dân xưa với kinh tế thị trường. Vào năm 1902, ở xứ Bắc Kỳ xảy ra bệnh dịch hạch. Các ông quan Tây mở một cuộc triển…