quan lại

LIÊM CHÍNH

LIÊM CHÍNH Nguyễn Trường Tộ, vào năm 1871 đã có những khái niệm, theo tôi nghĩ là rất hay về việc đánh giá một viên quan thanh liêm. Ông đặc…