Gorbachov

VỀ GORBACHEV

VỀ GORBACHEV   Có bạn nói với tôi, viết chút gì về Gorbachev, thực tình, bạn bảo thì tôi phải vâng lời thôi, chứ tôi cũng đi cóp nhặt mỗi…

Gorbachev

THÓI ĐỜI

THÓI ĐỜI   Nếu bây giờ mà hỏi những cựu lưu học sinh Việt Nam đã từng học tại các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, ai cũng lưu…