A De Rhodes

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NÓI VỀ CHÚNG TA

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NÓI VỀ CHÚNG TA  Paul Doumer, Toàn quyền Pháp tại Đông Dương từ năm 1896 đến năm 1902: “Người An Nam chắc chắn là tộc người ưu…

pho lo su

PHỐ QUAN TÀI

Phần II: – RUE DES CERCUEILS (Đầu đề do tôi đặt). Người miền bắc gọi là quan tài, người miền nam gọi là cái hòm, đó là thứ bằng gỗ để…