THÓI ĐỜI

Anguloa_unifora

THÓI ĐỜI

Hôm qua ông cũng như tôi

Nay lên chức lớn ông ngồi ghế trên

Gặp tôi, làm mặt không quen

Bạn bè thuở ấy ông quên mất rồi

Kể ra thì cũng phải thôi

Có bạn “chân trắng” sợ đời cười chê

Phải ngang chức, phải cận kề

Không quyền, không chức khó bề kết thân

Chờ xem con tạo xoay vần

Hết làm quan, lại là thần dân thôi

Làm dân tội lắm người ơi!

Nhưng là vạn đại, nhất thời là quan

Nhớ câu “miệng lưỡi thế gian”? ./.

 

Một ngày tháng 1/2017

Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.